elsqarbgzh-TWdanlentlfrdeitnoruskessvtruk

 

1ημέρα:Χαλκίδα-Ιωάννινα
Συγκέντρωσηκαιαναχώρηση  νωρίςτοπρωίγιαταΙωάννινα. ΤομεσημέριάφιξησταΓιάννενα, τακτοποίησηστοξενοδοχείομαςΣτηνσυνέχειααναχωρούμεγιατο{ νησάκιτηςΚυράΦροσύνης} στηνλίμνηΠαμβωτίδατωνΙωαννίνων. ΕκείθαεπισκεφθούμετηνμονήτωνΦιλανθρωπίνωνκαιτοσπίτιτουΑλήΠασάπουέχειμετατραπείσεμουσείο. Στηνσυνέχειαθακάνουμεβόλτασταστενάτουσοκάκια. συνέχειαεπίσκεψηστοΜουσείοΚέρινωνΟμοιωμάτων, τουφημισμένουΗπειρώτηγλύπτηΠαύλουΒρέλλη. ΤακέριναομοιώματατουΜουσείου, σεφυσικόμέγεθος, αναπαριστούνμορφέςκυρίωςτηςνεότερηςιστορίαςσετρειςθεματικέςενότητες: τηνΠροεπαναστατικήπερίοδο(Κρυφόσχολείο, ΊδρυσητηςΦιλικήςεταιρείαςκ.α.) γεγονότατου1821 (θάνατοςτουΑλήΠασά), Β’ Παγκόσμιοςπόλεμος(γυναίκεςτηςΠίνδουκ.α.) . Επιστροφήστηνπόληκαιελεύθεροιγιαφαγητό. Δείπνοστοεστιατόριοτουξενοδοχείουκαιδιανυκτέρευση.

Αργά το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για  και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. Διανυκτέρευση.

2ημέρα:ΠαναγιαΜολυβδοσκέπαστη-Μονοδένδρι-ΦαράγγιΒίκου

Μετάτοπρωινόαναχωρούμεγιαναεπισκεφτούμεένα  ένααπότασημαντικότεραμνημειακάσυγκροτήματατηςΗπείρου, η μονήΠαναγίαςΜολυβδοσκεπάστου.Η μονή  βρίσκεταικοντάστησυμβολήτωνποταμώνΑώουκαιΣαρανταπόρου, σεαπόσταση400 μέτρωναπόταελληνοαλβανικάσύνορα, Τομοναστήρι, πουείναιαφιερωμένοστηνΚοίμησητηςΘεοτόκου, οφείλειτηνονομασίατουστογεγονόςότιηστέγητουκαθολικούτουήτανπαλαιότερακαλυμμένηαπόμολυβδόφυλλα. ΗάλλοτεσταυροπηγιακήμονήΠαναγίαςΜολυβδοσκεπάστουαποτέλεσεέδρατηςΑρχιεπισκοπήςΠωγωνιανήςέωςτατέλητου13ουαιώνα.ΑναχώρησηγιαταΖαγοροχώριαόπουθαεπισκεφθούμετοΜονοδενδρί. ΕκείθαδούμετηνΜονήτηςΑγίαςΠαρασκευήςοπούμαςδίνεταιηδυνατότητασεκάποιοαπόταμαγαζιάτουχωριούνααπολαύσουμετιςπαραδοσιακέςπίτεςκαιτονκαφέμας. ΘαθαυμάσουμεπανοραμικάτοπερίφημοφαράγγιτουΒίκουαλλάκαιτηνκοιλάδατουποταμούΒοϊδομάτη. Αργάτοαπόγευμαεπιστρέφουμεστοξενοδοχείογιαξεκούραση. Αφιξηστοξενοδοχειουκαιδιανυκτέρευση.

3ηημέρα: Πάπιγγο-Αρίστη

ΜετάτοπρωινόσυνεχίζουμετηνπεριήγησημαςστοΖαγόριμεπροορισμότηνΑρίστηηοποίαείναικτισμένησευψόμετρο650 μέτρων. Διατηρείτοπαραδοσιακόζαγορίσιοχρώμακαιήτανοπρώτοςοικισμόςστηνπεριοχήπουαπέκτησεσχολειό. ΘαεπισκεφτούμετοναότηςΘεοτόκουσπηλαιωτισσας, του1570 καιστησυνέχειαθααπολαύουμετονκαφέμαςστηνκεντρικήπλατείατηςΑρίστης. ΣτησυνέχειαθαεπισκεφτούμετομικρόκαιτομεγάλοΠάπιγκο, κτισμένοσευψόμετρο960 μέτρα, θαμαςεντυπωσιάσειμετηθέσητουκαθώςείναικτισμένοκοντάστοφαράγγιτουΒίκουκαιεντόςτουεθνικούδρυμούΒίκου-Αώου, μετονμοναδικόσχηματισμότηςΑστράκαςναυψώνεταιεπιβλητικάπάνωαπότονοικισμό, θυμίζονταςπύργους. Ελεύθεροςχρόνοςγιαφαγητόκαιβόλταστηνπεριοχή.  Αφούαπολαύσουμετοτοπίο, έχονταςπάρειμαζίόλεςαυτέςτιςμαγικέςεικόνες,αργάτοβραδύεπιστρέφουμεσταΙωάννινα.

4ημέρα:ΜέτσοβοΧαλκίδα
ΜετάτοπρωινόαναχώρησηγιαΧαλκίδααφούπρώταεπισκεφτούμετοαρχοντικόΜέστοβο, χτισμένοσευψόμετρο1100 μέτρωνστιςβουνοπλαγιέςτης Πίνδου. Φθάνοντας, θαέχουμε ελεύθεροχρόνο στηνδιάθεσήμαςναπερπατήσουμεσταπλακόστρωταδρομάκιατουΜετσόβου.Ελυθεροςχρόνοςγιαφαγητόκαικαφέ.ΑναχώρησηγιατηνΧαλκίδαμεενδιάμεσεςστάσειςκαιάφιξηνωρίςτοβράδυμετιςκαλύτερεςαναμνήσεις.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

  • Μεταφορές, περιηγήσειςόπουαναφέρονταιμεπολυτελέςκλιματιζόμενοπούλμαν.
  • 3 διανυκτερεύσειςσταΙωάννινα   στο Palladionhotel3*.
  • Πρωινό  καθημερινά.
  • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

  • Ταγεύματαεκτόςξενοδοχείου.
  • Ηείσοδοςστουςεπισκέψιμουςχώρους.
  • Ό,τιδεναναφέρεταιστοπρόγραμμα.

·        Σημείωση:Ησειράτωνεκδρομώνκαιτωνξεναγήσεων  μπορείνααλλάξειχωρίςναπαραληφθείκαμίαεκδρομήήξενάγηση.

  

*     Τιμή :195 €

*     +55€ διαφορά μονόκλινου.

                                                   2ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

                                                          ΤΗΝΟΣ

                                            ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΕΧΡΟΒΟΥΝΙ                                                 

                                                         85 ΕΥΡΩ